سه راه تبدیلی کوپلی 32*20*32 ایزوپایپ

C-325
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 32*20*32 ایزوپایپ