سه راه تبدیلی کوپلی 25*25*32 ایزوپایپ

C-328
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 25*25*32 ایزوپایپ