سه راه تبدیلی کوپلی 32*25*32 ایزوپایپ

C-329
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 32*25*32 ایزوپایپ