سه راه تبدیلی کوپلی 20*32*32 ایزوپایپ

C-332
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 20*32*32 ایزوپایپ