سه راه تبدیلی کوپلی 25*32*32 ایزوپایپ

C-333
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 25*32*32 ایزوپایپ