سه راه تبدیلی کوپلی 50*32*50 ایزوپایپ

C-340
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 50*32*50 ایزوپایپ