سه راه تبدیلی کوپلی 50*40*50 ایزوپایپ

C-341
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی کوپلی 50*40*50 ایزوپایپ