زانو 90 کوپلی 16*16

72002
مشخصات فنی

زانو 90 کوپلی 16*16