زانو 90 کوپلی 20*20

72004
مشخصات فنی

زانو 90 کوپلی 20*20