زانو 90 کوپلی 25*25

72006
مشخصات فنی

زانو 90 کوپلی 25*25