زانو روپیچ کوپلی 1*32

72208
موجود
زانو روپیچ کوپلی

مشخصات فنی زانو روپیچ کوپلی 1*32