زانو چپقی کوپلی 1/2*20

72304
مشخصات فنی

زانو چپقی کوپلی 1/2*20