زانو چپقی کوپلی 3/4*20

72306
مشخصات فنی

زانو چپقی کوپلی 3/4*20