زانو چپقی کوپلی 1*25

72309
مشخصات فنی

زانو چپقی کوپلی 1*25