زانو دیواری کوپلی 1/2*16

72402
موجود
زانو دیواری کوپلی
مشخصات فنی

زانو دیواری کوپلی 1/2*16