زانو دیواری کوپلی 1/2*20

72404
موجود
زانو دیواری کوپلی
مشخصات فنی

زانو دیواری کوپلی 1/2*20