زانو دیواری کوپلی 3/4*25

72406
موجود
زانو دیواری کوپلی
مشخصات فنی

زانو دیواری کوپلی 3/4*25