زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 3/4*20

72704
موجود
زانو صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 3/4*20