زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 1/2*16

72602
موجود
زانو صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 1/2*16