زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی 1/2*20

72604
موجود
زانو صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی 1/2*20