سه راهی کوپلی 16*16*16

73002
مشخصات فنی

سه راهی کوپلی 16*16*16