سه راهی کوپلی 20*20*20

73004
مشخصات فنی

سه راهی کوپلی 20*20*20