سه راهی کوپلی 25*25*25

73006
مشخصات فنی

سه راهی کوپلی 25*25*25