سه راهی کوپلی 32*32*32

73008
مشخصات فنی

سه راهی کوپلی 32*32*32