سه راهی تبدیل کوپلی 32*20*32

73124
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راهی تبدیل کوپلی 32*20*32