سه راهی تبدیل کوپلی 32*25*32

73128
موجود
سه راهی تبدیل کوپلی
مشخصات فنی

سه راهی تبدیل کوپلی 32*25*32