سه راهی 180 صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16

73702
موجود
سه راهی 180 صفحه دار توپیچ کوپلی
مشخصات فنی

سه راهی 180 صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16