سه راهی 90 صفحه دار روپیچ کوپلی 16*3/4*16

73502
موجود
سه راهی 90 صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

سه راهی 90 صفحه دار روپیچ کوپلی 16*3/4*16