سه راهی 90 صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16

73802
موجود
سه راهی 90 صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16