سه راهی 90 صفحه دار توپیچ کوپلی 20*1/2*20

73804
موجود
سه راهی 90 صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

سه راهی 90 صفحه دار توپیچ کوپلی 20*1/2*20