زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری توپیچ 1 * توپیچ 1/2

62404
موجود
زانو رزوه ایمغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری توپیچ 1 * توپیچ 1/2