صفحه نصب تک 73mm ایزوپایپ (سنگین)

A-04001
مشخصات فنی

صفحه نصب تک 73mm ایزوپایپ (سنگین)