صفحه نصب دوبل 153mm ایزوپایپ (سنگین)

A-04002
مشخصات فنی

صفحه نصب دوبل 153mm ایزوپایپ (سنگین)