صفحه نصب دوبل 245mm ایزوپایپ (سنگین)

A-04003

مشخصات فنی صفحه نصب دوبل 245mm ایزوپایپ (سنگین)