صفحه نصب دوبل 245mm ایزوپایپ (سنگین)

A-04003
مشخصات فنی

صفحه نصب دوبل 245mm ایزوپایپ (سنگین)