مغزی 1/2 ایزوپایپ

R-126
ایزوپایپ
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی 1/2 ایزوپایپ