مغزی 3/4 ایزوپایپ

R-127
ایزوپایپ
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ایمغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی 3/4 ایزوپایپ