مغزی 1 ایزوپایپ

R-128
ایزوپایپ
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی 1 ایزوپایپ