مغزی 1.1/4 ایزوپایپ

R-129
ایزوپایپ
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی 1.1/4 ایزوپایپ