چپقی رزوه ای 1/2 ایزوپایپ

R-153
ایزوپایپ
موجود
زانو رزوه ای
مشخصات فنی

چپقی رزوه ای 1/2 ایزوپایپ