چپقی رزوه ای 3/4 ایزوپایپ

R-154
ایزوپایپ
موجود
زانو رزوه ای
مشخصات فنی

چپقی رزوه ای 3/4 ایزوپایپ