چپقی رزوه ای 1*1 ایزوپایپ

R-155
مشخصات فنی

چپقی رزوه ای 1*1 ایزوپایپ