مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 3/4 توپیچ 1 ایزوپایپ

R-159
ایزوپایپ
13550
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 3/4 توپیچ 1 ایزوپایپ