مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 3/4 توپیچ 1/2 ایزوپایپ

R-160
ایزوپایپ
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 3/4 توپیچ 1/2 ایزوپایپ