مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 1/2 توپیچ 3/4 ایزوپایپ

R-161
ایزوپایپ
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای

مشخصات فنی مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 1/2 توپیچ 3/4 ایزوپایپ