مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 1 توپیچ 3/4 ایزوپایپ

R-162
ایزوپایپ
موجود
مغزی تبدیل روپیچ به توپیچ رزوه ای

مشخصات فنی مغزی تبدیل رزوه ای روپیچ 1 توپیچ 3/4 ایزوپایپ