مغزی رزوه ای 1.1/2 ایزوپایپ

R-169
ایزوپایپ
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی رزوه ای 1.1/2 ایزوپایپ