مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای 1/2 ایزوپایپ

R-179
ایزوپایپ
موجود
مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای 1/2 ایزوپایپ