مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای 3/4 ایزوپایپ

R-180
ایزوپایپ
موجود
مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی روپیچ توپیچ رزوه ای 3/4 ایزوپایپ