مهره ماسوره رزوه ای 1.1/4*1.1/2

64318
موجود
مهره ماسوره رزوه ای
مشخصات فنی

مهره ماسوره رزوه ای 1.1/4*1.1/2