مغزی روپیچ رزوه ای 1/2

61002
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای

مشخصات فنی مغزی روپیچ رزوه ای 1/2