مغزی روپیچ رزوه ای 1/2

61002
موجود
مغزی روپیچ رزوه ای
مشخصات فنی

مغزی روپیچ رزوه ای 1/2